Algemene Voorwaarden

 

Algemeen  

1. De volgende algemene huurvoorwaarden van Betty’s phones (ondernemingsnummer 0794.500.373), Akenkaai 40/3, 1000 Brussel (hierna verhuurder genoemd) gelden voor de huur van het onder nummer 5 bepaald huurobject.  

2.De volgende algemene huurvoorwaarden gelden uitsluitend. Tegengestelde of van deze huurvoorwaarden afwijkende huurvoorwaarden van de huurder worden niet erkend, tenzij de verhuurder met hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk instemt of de contractpartijen iets anders bepalen.  

3. Er wordt op gewezen dat op wens van de huurder de geldende algemene huurvoorwaarden verstuurd worden.  

4. De verhuurder verhuurt het volgende object: het audiogastenboek (telefoon omgebouwd tot audiorecorder) van de website van de verhuurder inclusief powerbank. Een concretere beschrijving van het huurobject kan gevonden worden op de website van de verhuurder www.bettysphones.be.  

5. Additionele diensten en objecten kunnen in overleg mee worden opgenomen in de overeenkomst.   

6. De huurder moet te allen tijde verzekeren dat het emailadres dat hij heeft opgegeven voor afhandeling van de bestelling correct is, zodat op dit adres de door de verhuurder verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. De huurder moet bij het gebruik van spam-filters vooral daarvoor zorgen, dat alle verzonden e-mails door de verhuurder of door derden die met de bestelafhandeling belast zijn kunnen worden bezorgd.  

Controle beschikbaarheid en afsluiten contract  

7. De huurder moet de beschikbaarheid van het huurobject voor de gewenste termijn vragen via het online formulier op https://www.bettysphones.be of door een e-mail te sturen naar hi@bettysphones.be .  
De huurder wordt door de verhuurder over deze beschikbaarheid per e-mail geïnformeerd.  

8. Bij beschikbaarheid van het huurobject voor de gewenste termijn heeft de huurder de mogelijkheid om het object te reserveren door via e-mail te bevestigen.   

9. De verhuurder hanteert het “wie het eerst komt, het eerst maalt” principe ( first come first served)   

10. De huurperiode als deel van het basispakket beslaat één weekendingaand vanaf de versturing door de verhuurder/ontvangst door de huurder vrijdag/zaterdag … tot zondag bij ontvangst van verhuurder of verzending door huurder. Een andere huurtermijn kan schriftelijk overeengekomen worden maar is dan niet meer deel van het basispakket.  

Factuur en betaling  

11. Na bevestigen reservatie van de huurder via e-mail, maakt de verhuurder de factuur op. Pas na betaling van deze factuur is de reservatie definitief bevestigd. De huurprijs vloeit voort uit de bestelling van de huurder. Eventuele extra bijkomende diensten en kosten worden apart aangegeven.  

12. De huurder moet de huur ten laatste de zevende dag na ontvangst factuur betalen.   

13. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verhuurder de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met de wettelijke nalatigheidsinterest en een administratieve vergoeding van 50%, met een minimum 100 van euro en een maximum van 200 euro.  

14. De huurder dient de betaling te doen via overschrijving op rekeningnummer BE34 7370 6718 6990.  

15. Bij “last minutes” gelden andere termijnen en voorwaarden. Zie “last minute reservaties” voor de geldende voorwaarden.  

Last minute reservaties  

16. Men spreekt over een last minute reservatie indien de reservatie van het huurobject gebeurt in dezelfde week van het evenement.  

17. Bijkomende leveringskosten kunnen van toepassing zijn om een “express” levering mogelijk te maken, deze worden gedragen door de huurder. Deze kosten worden op voorhand meegedeeld per e-mail door de verhuurder.  

18. In geval van een last minute reservatie dient de betaling van de factuur op dezelfde dag van het ontvangen van de factuur te gebeuren. Een bewijs van betaling dient per e-mail gestuurd te worden. De reservatie is pas definitief en bevestigd na het ontvangen van een geldig betalingsbewijs.  

Waarborg  

19. De huurder is een huurwaarborg van 100 EUR schuldig. Dit dient vooraf samen met de huurprijs te worden gestort op BE34 7370 6718 6990.  

20. In geen geval mag de waarborgsom aangewend worden tot vergoeding van achterstallige huur.  

21. Deze waarborg wordt binnen 14 dagen na ontvangt van het huurobject teruggestort aan de huurder, op voorwaarde dat het toestel in goede staat terug is ontvangen.  

Levering en testen van het huurobject  

22. Het huurobject wordt door de verhuurder per post opgestuurd naar de huurder door middel van een door de verhuurder gekozen vervoerder, tenzij anders overeengekomen.    

23. Het huurobject wordt verstuurd door de verhuurder naar een pakket-punt van de door de verhuurder gekozen vervoerder, tenzij anders overeengekomen.  

24. Het huurobject wordt op tijd verzonden zodat de huurder het ontvangt ten laatste één dag voor het evenement waarvoor de huurder het object heeft gehuurd.  

25. De huurder is verplicht om het huurobject in ontvangst te nemen.  

26. Bij ontvangst van het huurobject moet de huurder het huurobject op dezelfde dag testen volgens door de verhuurder opgelegde instructies. Deze instructies worden via e-mail verzonden. De resultaten van de test dienen per e-mail gecommuniceerd te worden. Indien de huurder deze test niet uitvoert, verklaart de huurder dat hij het zonder beschadigingen heeft ontvangen. De test is locatie-onafhankelijk.  

27. Indien blijkt uit de test en optioneel bijkomende antwoorden op vragen dat het huurobject niet goed functioneert, zal de verhuurder trachten tijdig een nieuw toestel te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om dit tijdig te testen zodat de verhuurder, wanneer zich een probleem zou voordoen, voldoende tijd heeft om de nodige bijstand te leveren.  

Gebruik van het huurobject  

28. Bij gebruik moet de huurder ervoor zorgen dat het audiogastenboek beschut en overdekt staat. Het audiogastenboek mag niet gebruikt worden in omstandigheden waar het nat kan worden en/of oververhit kan geraken. De huurder moet het huurobject behandelen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’. Indien bijvoorbeeld gasten het huurobject gebruiken, staat de huurder in dat deze het gebruiken als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.  

29. De kwaliteit van de audioboodschappen hangen af van de locatie van het huurobject tijdens het evenement. Achtergrondlawaai kan te horen zijn op de audioboodschappen. De huurder staat zelf in voor de keuze van de locatie. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de audioboodschappen doordat de locatie door de huurder wordt gekozen. Er worden tips meegegeven en het toestel kan en mag tijdens het evenement verplaatst worden naar een geschikte plaats.  

30. Het is verboden om het huurobject te openen en/of wijzigingen aan de samenstelling van het huurobject te maken. Dit kan de goede werking van het huurobject in het gedrang brengen. Indien blijkt dat dit is gebeurd zonder toestemming van de verhuurder, kan de verhuurder een boete opleggen van 1000 EUR.  

31. Kentekeningen van het huurobject, zoals stickers, mogen niet verwijderd, veranderd of onherkenbaar worden gemaakt.  

32. Schade aan het huurobject moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder doch uiterlijk binnen 24u  

33. Bij diefstal van het gehuurde goed dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan aan de verhuurder en een aangifte bij de politie door de huurder. Een kopie van het PV dient dan worden bezorgd aan de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor diefstal van het gehuurde goed.  

Retourzending  

34. De huurder ontvangt een retourlabel samen met het huurobject, tenzij anders overeengekomen. Dit retourlabel dient om het huurobject terug te sturen naar de verhuurder.  

35. De huurder is verplicht het huurobject de éérstvolgende werkdag na het evenement terug te sturen. Dit opdat de verhuurder het tijdig terug heeft om opnieuw te verhuren. Het terugsturen verloopt via het pakketpuntennetwerk van de door de verhuurder gekozen vervoerder, tenzij anders overeengekomen.  

36. Het huurobject moet worden teruggegeven in de staat waarin het zich bevond bij het ontvangen door de huurder.  

37. Indien het huurobject laattijdig wordt teruggestuurd, is de verhuurder genoodzaakt een boete aan te rekenen van 250 EUR.  

38. Indien het retourlabel vervallen is omwille van het laattijdig terugsturen is de huurder verantwoordelijk voor bijkomende leveringskosten.  

Ingesproken bericht en gemaakte audiobestanden  

39. Indien de huurder dit wenst, kan een persoonlijk audiobericht als welkomstbericht worden voorzien op het huurobject.   

40. In dit geval, dient de huurder een audiobestand in MP4 formaat aan te leveren ten laatste twéé weken voor het event. Bij last minutes, moet dit de dag van reservatie gebeuren.  

41. Alle gemaakte audiobestanden worden als individuele bestanden overgemaakt aan de huurder binnen een termijn van 1 maand na de huurperiode. Indien de verhuurder deze termijn niet kan naleven door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal de verhuurder de huurder tijdig op de hoogte stellen.  

42. Audiobestanden worden door de verhuurder maximum één maand na het overmaken van de bestanden bijgehouden.  

43. De verhuurder zal deze bestanden niet zelf gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.   

Annulatie en herroepingsrecht  

44. De huurder heeft 14 dagen bedenktijd onder het Europees herroepingsrecht. Indien de huurder zijn aankoop wil annuleren, dient deze dat schriftelijk mee te delen.   

45. Annulatie van het contract na 14 dagen is niet mogelijk tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.   

46. Bij annulatie worden eventuele betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 20 EUR voor de administratie en eventuele reeds gedane kosten zoals levering.  

Aanvullende diensten en verkopen  

47. De huurder kan te allen tijde aanvullende diensten en/of producten bestellen. Bij deze aanvullende diensten en/of producten kunnen andere voorwaarden gelden.  

Klachen/Geschillen  

48. Elke klacht m.b.t. de gehuurde goederen, de verstrekte diensten en/of de facturatie dient schriftelijk aangetekend door de huurder te worden gemeld binnen de 8 dagen na levering van de gehuurde goederen en dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven.  
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken van Brussel worden overgemaakt.  

Privacy  

49. Betty’s phones respecteert de Europese Privacywetgeving (General Data Protection Regulation of GDPR). Persoonsgegevens worden enkel verzameld en/of verwerkt in functie van het optimaal verloop van het verhuurproces bij Betty’s phones.  
De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de zaakvoerder Elisabeth Teugels. Zij kan gecontacteerd worden via hi@bettysphones.be.  
In functie van het verhuurproces bij Betty’s phones, worden volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, naam, bedrijf (optioneel), adres- en/of facturatiegegevens, telefoon/gsm, e-mail.  
Betty’s phones zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.  
De klant kan zijn persoonsgegevens steeds opvragen, verbeteren of laten verwijderen, via eenvoudig verzoek naar hi@bettysphones.be.